CaeSaR

CaeSaR beräknar och presenterar din riskexponering.

Givet en portfölj med finansiella kraftkontrakt redovisar CaeSaR både Value-at-Risk och Nord Pool SPAN®-risk. På kontraktsnivå visas även riskintervall, scenariorisk, likvidationsvärde och greker.

CaeSaR hanterar både standardiserade Nord Pool-kontrakt och bilaterala, icke-standardiserade, kraftkontrakt.

Positionen läser CaeSaR in från din Trade List eller, om du har clearingkonton på Nasdaq OMX Commodities/Nord Pool Clearing, från CRA-rapporterna. Du kan kombinera och ackumulera positioner från olika källor och även lägga till simulerade affärer.

Priser och valutor hämtar CaeSaR från Nord Pool resp SIX, officiella stängningspriser för historiska datum resp 10-minuters fördröjda realtidspriser under innevarande handelsdag. Du kan själv editera priser och valutor för att simulera marknadsrörelser.

Nord Pool SPAN®-modellen i CaeSaR är förinställd till samma värden som används av Nasdaq OMX Commodities vid den aktuella tid-punkten. Du kan dock istället välja att ställa in parametrarna så att beräkningarna speglar just den risknivå du valt för din verksamhet: Du kan t ex använda Nord Pool SPAN® för dina tradinglimiter och din riskuppföljning, med konfidensgraden satt till t ex 95% istället för den högre konfidensgrad som används av clearinghuset. Du kan även låta CaeSaR skatta volatilitet och korrelation ur marknadsdata för din riskberäkning.

 

Varför CaeSaR?

Riskhantering
Använd CaeSaR som ett verktyg för riskhantering för att kontrollera din aktuella riskexponering.

Riskintervall
Simulera hur riskintervallet, kontraktets potentiella prisförändring tills imorgon, påverkas av svängningar i marknadspriset. Fastställ riskintervall för bilaterala och icke-standardiserade kontrakt som motsvarar dem Nasdaq OMX Commodities skulle ha tilldelat dem, om dessa kontrakt hade godkänts för clearing.

Nord Pool SPAN® som intern riskmodell
Med CaeSaR kan Nord Pool SPAN® bli din interna riskmodell. Använd samma matematiska modell som clearinghusets officiella men justera parametervärdena till den konfidensgrad/risknivå som överensstämmer med din interna standard. Eller mät din riskexponering med Nord Pool SPAN® på en veckas/månads/halvårs sikt istället för till imorgon.
Här kan du alltså använda Nord Pool SPAN® för rapportering av riskexponering eller limitsättning stället för, eller som komplement till,
t ex Value-at-Risk och dra nytta av fördelarna med en scenariobaserad riskmodell och legitimiteten i att använda samma riskmått som clearinghuset.

Bilaterala instrument
Inkludera dina bilaterala positioner och fastställ risken för hela portföljen. CaeSaR tillämpar samma modell på alla avtal och inkluderar bilaterala kontrakt med time spread netting på samma villkor som för standardiserade kontrakt.

Underkunder
Låt de underkunder du förvaltar portföljer åt ställa samma säkerhetskrav som de gjort om de haft eget clearingkonto på Nasdaq OMX Commodities.
Om du rapporterar in dina underkunders ackumulerade position på ett och samma clearingkonto tillämpas nettning för det säkerhetskrav du ställer till Nasdaq OMX Commodities. Fördela de individuella riskerna på dina underkunder som om var och en vore fristående, oberoende av de övrigas positioner.

Money management
Optimera summan av värde bundet i säkerhetskrav. Använd simuleringar.

Simulera, replikera och prediktera ditt säkerhetskrav - för dig som är clearingkund på Nasdaq OMX Commodities
CaeSaR är det enda verktyget på marknaden som fullt ut ger dig möjlighet att simulera och prediktera det säkerhetskrav som skall vara Nasdaq tillhanda senast kl 11:00 nästkommande handelsdag.

CaeSaR hjälper dig att
- Replikera de säkerhetskrav du får av Nasdaq OMX Commodities.
- Prediktera dina dagliga säkerhetskrav. Vet i förväg vad det blir i morgon.
- Simulera.
          Analysera effekterna av planerade affärer.
          Kontrollera effekterna av stora marknadsprisrörelser.
          Vad händer på en månads sikt eller längre? Ändra tidshorionten eller andra parametrar i modelldefinitionen