Pluto

Pluto är ett prissättningsverktyg för den nordiska kraftmarknaden. Syftet med Pluto är att underlätta prissättning och riskhantering för aktörer verksamma inom krafthandel. I Pluto prissätter du och följer upp slutkundsaffärer, finansiella kraftkontrakt och försäljning av produktion. I det tillhörande administrationsverktyget ser du sammanställningar och resultat. Systemet används i stor utsträckning av elhandelsbolag och produktionsbolag i Sverige där vi idag är marknadsledande inom prissättning.

 

För elhandelsbolaget:

Försäljningen beräknar slutkundspriser. Pluto beräknar ett referenspris utifrån aktuella marknadspriser på Nord Pool samt valutakurser från SIX. Utöver gällande referenspris är det sedan möjligt att sätta upp en beräknad marginalintäkt enligt gällande försäljningsmål som sedan följs upp och rapporteras löpande.

Analytikern har sedan möjlighet att bryta ner det fastställda referenspriset i enskilda parametrar för att möjliggöra uppföljning av valuta, CfD, profilkostnad, volymrisk, samt en rad andra parametrar. Det blir tydligt hur pris och risker slår för olika typer av kunder. Du kan också laborera med prissättningslogiken och simulera effekter av fiktiva marknadsrörelser.

Tradingen kan se ackumulerade volymer i administrationsverktyget och registrera finansiella hedgeaffärer i Pluto. I resultatrapporten redovisas ackumulerade priser och volymer med månadsupplösning så att du, utöver själva resultatet, också ser hur väl du är hedgad. Volymer och priser redovisas per leveransmånad uppdelat på systempris, CfD-område, elcertifikat och valuta.

Portföljförvaltaren kan sätta upp en prognos över den totala energiexponeringen för elhandelsbolaget. I kombination med finansiella grundkraftskontrakt är det sedan möjligt att beräkna portföljvärde samt riskexponering för den berörda portföljen. I kombination med CaeSaR är det även möjligt att beräkna likvidationsvärde (Variation Margin), scenariorisk (Initial Margin) samt säkerhetskrav (Daily Margin Call) för de portföljer som berörs enligt samma modell som används av NasdaqOmx Commodities (fd Nord Pool Clearing).

Back-office godkänner eller avvisar rapporterade affärer med hjälp av administrationsverktyget. Här sammanställs också affärsdata och resultat utifrån de urvalskriterier du väljer. Filtrera på datum, affär, produkttyp, kund, säljare, portfölj, etc i den kombination du vill.

 

För produktionsbolaget:

Genom att du själv sätter upp prissättningslogiken passar Pluto lika bra som verktyg för prissättning och rapportering av produktion.

Företag som har både produktion och slutkundsförsäljning kan dra nytta av möjligheten att sätta upp olika underbolag i Pluto för att lättare separera mellan de olika delarna i organisationen. Plutoanvändare kan ges olika behörighet beroende på om de ska se endast eget data, kollegernas på egna underbolagets eller hela organisationens. Behörigheten styr också vem som har rätt att editera prissättningslogik och produktdefinitioner.