Resultatrapport

 

 

 

Rapporten använder filtret på mainsidan som kriterier för vilka affärer som ingår i rapporten.

Du kan alltså begränsa urvalet till vissa portföljer, affärstyper etc precis på samma sätt som "vanligt".

 

Rapporten delar sedan upp affärerna i 4 huvudpaket:

- Kundaffärer gjorda i SEK

- Kundaffärer gjorda i EUR

- Hedgeaffärer gjorda i SEK

- Hedgeaffärer gjorda i EUR

Så här ser det ut med affärer gjorda i SEK:

 

Rapporten visar bara relevanta kolumner - har du inte valt någon hedgeportfölj på Mainsidan kategoriseras

alla affärerna som kundaffärer.Har du bara affärer gjorda i SEK i ditt urval visas inte några kolumner för EUR-affärer.

Högst upp listas vilka inställningar du har i rapporten.

 

Närbild Customer deals:

 

Närbild Hedge deal:

 

- Monthly pricing values

Priserna visas ackumulerad månad för månad, de priser

som Pluto använt vid värderingen av affären.

 

Dubbelklicka på Monthly pricing values för att istället se

- Cash-flow

Priserna som visas är kundflödena, de priser som getts till kund månad för månad.

 

- Hide expired periods

Nu visas bara framtida leveransperioder.

Dubbelklicka för att få

- Show expired periods

Nu visas alla leveransmånader för totala affärespopulationen i urvalet.

 

Välj om du vill se värdena i

- SEK

eller (byt genom att dubbelklicka på blå SEK-texten)

- EUR

Denna inställning kan göras separat för Kundportfölj och Hedgeporfölj.

 

Välj om du vill se ackumulerat STOSEK-värde med eller utan sales margin- och admin cost-påslag

- Exclude sales margin and admin cost

Nu visas i första kolumnen, "Area price excl margin", utan hänsyn till marginalpåslag - förutsatt

Har du valt "SEK" och bara har CfD-område SE3 tolkar du alltså detta värde som det ackumulerade "STOSEK"-värdet för affärerna.

- Include sales margin and admin cost

Nu visas i första kolumnen, "Area price incl margin", det ackumulerade STOSEK-värdet för affärerna inklusive marginalpåslag.

 

 

Motsvarande pris/MWh redovisas förutsatt att det är lika mycket SYS-energi som CfD-energi denna månad. Annars blir

värdet svårtolkat och lämnas tomt. Valutakursen i EURSEK-kolumnen är den "totala" valutakursen för affärerna i ditt urval denna månad.

 

Rapporten redovisar energi och värde för de ackumulerade affärerna i urvalet uppdelat på benen; SYS, CfD prisområde

SE1-4 och elcert.

 

Du väljer själv om du vill se elcertkolumnerna

- Hide elcert

för att inte se dem.

Dubbelklicka till

- Show elcert

för att visa dem

Generellt gäller att rapporten rödmarkerar värden som bygger på ofullständigt data. T ex finns inte växlingskurser att tillgå för alla standard (Nord Pool) instrument och då går det inte att växla mellan EUR och SEK. Genom att välja

- Hide if incomplete

ställer du in rapporten så att kolumner med dylika värden inte visas.

Dubbelklicka till

- Show all available columns

för att se även dessa värden.

Lycka till!